ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharaoh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharaoh*, -pharaoh-

pharaoh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pharaoh (n.) คำเรียกกษัตริย์อียิปต์โบราณ See also: ฟาโรห์, กษัตริย์ฟาโรห์

pharaoh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาโรห์[n.] (fārō) EN: pharaoh FR: pharaon [m]
ฟาโรห์แห่งอียิปต์[n. exp.] (fārō haeng ) EN: pharaoh of Egypt FR: pharaon d'Égypte [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharaoh
Back to top