ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panthera pardus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panthera pardus*, -panthera pardus-

panthera pardus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus)
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur

panthera pardus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาว[n.] (dāo) EN: Panthera pardus FR: Panthera pardus
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadam Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือดาว[n.] (seūadāo) EN: leopard ; Panthera pardus FR: léopard [m] ; Panthera pardus
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadāo Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panthera pardus
Back to top