ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mexico

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mexico*, -mexico-

mexico ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mexico (n.) เม็กซิโก
Mexico (n.) ประเทศเม็กซิโก
English-Thai: HOPE Dictionary
mexico(เมค'ซะโค) n. เม็กซิโก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mexicoเม็กซิโก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, Mexico is way the hell down there and you're in here.ฉันหมายความว่าเม็กซิโกเป็นวิธีที่นรกลงไปที่นั่นและคุณอยู่ในที่นี่
You were brought up in Mexico and whwn you speak English, you speak it with a Castilian accent.คุณโตในแม็กซิโก และเมื่อคุณพูดภาษาอังกฤษ คุณพูดสำเนียงคาสทิเลี่ยน
My father had come to Mexico to work for a pharmaceutical company.พ่อผมมาแม็กซิโก เพื่อทำงานบริษัทขายยา
I came as soon as the archdiocese de Mexico City told me that my son had called them.ฉันมาทันทีที่เจ้าคณะ บอกฉันว่าลูกชายฉันโทรหาพวกเขา
For instance, is it a fact that your son grew up... with you and your husband in Mexico in a small town?ยกตัวอย่างเช่น จริงหรือเปล่าที่ลูกชายคุณโต มากับคุณและสามีคุณในแม็กซิโกในเมืองเล็กๆ
The Very Large Array in New Mexico is the key to our chances for success.จำนวนมากแห่ในเม็กซิโก เป็นกุญแจสำคัญในโอกาส ที่เราจะประสบความสำเร็จ
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space.รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้
You are seeing a live feed from our affiliate down here in Mexico City.ที่ท่านกำลังชมนี้เป็นภาพสด ถ่ายทอดจากเม็กซิโก ซิตี้
We must continue south into Mexico to escape the primary blast zones.เราต้องลงใต้ไปเม็กซิโก หนีไปที่หลุมหลบภัย
Smedley Darlington Butler by his own account helped pacify Mexico for American oil companiesสเมดลีย์ ดาร์ลิงตัน บัทเลอร์ เล่าให้ฟังเองว่า (นายพลที่ได้รับเหรียญตราสูงสุดคนหนึ่งของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ) เขาช่วยปราบจลาจลในเม็กซิโกเพื่อบริษัทน้ำมันอเมริกัน
Texas. Parts of Florida that aren't flooded. Mexico would be best.ฟลอริด้าบางส่วนยังแห้งอยู่ เม็กซิโกเหมาะที่สุด
Leave a message for me at the embassy in Mexico City.ฝากข้อความไปที่สถานทูตอเมริกันในเม็กซิโก

mexico ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨西哥城[Mò xī gē chéng, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄔㄥˊ, 墨西哥城] Mexico City (capital of Mexico)
阿卡普尔科[Ā kǎ pǔ ěr kē, ㄚ ㄎㄚˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄎㄜ, 阿卡普尔科 / 阿卡普爾科] Acapulco, city in Mexico
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
墨西哥湾[Mò xī gē wān, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ ㄨㄢ, 墨西哥湾 / 墨西哥灣] Gulf of Mexico
墨西哥[Mò xī gē, ㄇㄛˋ ㄒㄧ ㄍㄜ, 墨西哥] Mexico

mexico ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru)
墨西哥[めきしこ;メキシコ, mekishiko ; mekishiko] (n,adj-no) (uk) Mexico
日墨[にちぼく, nichiboku] (n) Japan and Mexico
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
ゴマフトラザメ[, gomafutorazame] (n) boa catshark (Scyliorhinus boa, species from the Caribbean and Gulf of Mexico)
ニューメキシコ[, nyu-mekishiko] (n) New Mexico; (P)
メキシコ湾[メキシコわん, mekishiko wan] (n) Gulf of Mexico; (P)
連邦政府[れんぽうせいふ, renpouseifu] (n,adj-no) federal government (e.g. USA, Australia, Mexico, Germany, Canada)

mexico ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าวเม็กซิโก[n. prop.] (Āo Meksikō) EN: Gulf of Mexico FR: golfe du Mexique [m]
เม็กซิโก[n. prop.] (Meksikō) EN: Mexico FR: Mexique [m]
เม็กซิโกซิตี[n. prop.] (Meksikō Sit) EN: Mexico City FR:
นิวเม็กซิโก[n. prop.] (Niū Meksikō) EN: New Mexico FR: New Mexico
ประเทศเม็กซิโก[n. exp.] (Prathēt Mek) EN: Mexico FR: Mexique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mexico
Back to top