ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

martinmas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *martinmas*, -martinmas-

martinmas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Martinmas (n.) วันรำลึกถึง Saint Martin
English-Thai: HOPE Dictionary
martinmas(มาร์'ทันมัส) n. งานเฉลิมฉลอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า martinmas
Back to top