ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manx

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manx*, -manx-

manx ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Manx (n.) เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของชาวเกาะ the Isle of Man
Manx cat (n.) แมวพันธุ์หนึ่งไม่มีหาง
English-Thai: HOPE Dictionary
manx catn. แมวบ้านหางกุดชนิดหนึ่ง

manx ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンクス猫[マンクスねこ, mankusu neko] (n) Manx cat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manx
Back to top