ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inuit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inuit*, -inuit-

inuit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Inuit (n.) ชาวเอสกิโม See also: คนเอสกิโม
Inuit (n.) ภาษาเอสกิโม Syn. Inuktitut
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดำเนินเรื่อง (n.) continuity See also: going forward, playing
ความต่อเนื่อง (n.) continuity See also: coherence, connectedness Syn. ความเกี่ยวเนื่อง
ความสืบเนื่อง (n.) continuity See also: coherence Syn. ความต่อเนื่อง
ผู้กำกับบท (n.) continuity girl See also: script girl

inuit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱斯基摩人[Ài sī jī mó rén, ㄞˋ ㄙ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄖㄣˊ, 爱斯基摩人 / 愛斯基摩人] Eskimo; also called Inuit 因紐特|因纽特
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
连续性[lián xù xìng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 连续性 / 連續性] continuity
爱斯基摩[Ài sī jī mó, ㄞˋ ㄙ ㄐㄧ ㄇㄛˊ, 爱斯基摩 / 愛斯基摩] Eskimo; Inuit
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, 不连续面 / 不連續面] surface of discontinuity

inuit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre
コンティニュイティ;コンティニュイティー[, konteinyuitei ; konteinyuitei-] (n) continuity
テレビコンテ[, terebikonte] (n) (abbr) (See コンテ・1) television continuity
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada)
モホロビチッチ不連続面;モホロヴィチッチ不連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity
モホ面[モホめん, moho men] (n) (abbr) (See モホロビチッチ不連続面) Moho (Mohorovicic discontinuity)
不断[ふだん, fudan] (n-t,adj-na,adj-no) (1) (See 普段) constancy; persistency; continuity; (adj-na) (2) indecisive; (P)
不連続[ふれんぞく, furenzoku] (adj-na,n) discontinuity
不連続線[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity
事業継続計画[じぎょうけいぞくけいかく, jigyoukeizokukeikaku] (n) business continuity plan; BCP
導通試験[どうつうしけん, doutsuushiken] (n) {comp} continuity test
撮影台本[さつえいだいほん, satsueidaihon] (n) shooting script (film, television); continuity
継続性[けいぞくせい, keizokusei] (n) continuity; continuance
非連続[ひれんぞく, hirenzoku] (n) (See 不連続・ふれんぞく) discontinuity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity
導通試験[どうつうしけん, doutsuushiken] continuity test

inuit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวอินูอิต[n. prop.] (chāo Inū-it) EN: Inuit FR:
อัฒรัตติ[n.] (attharatti) EN: midnight FR: minuit [m]
การดำเนินเรื่อง[n. exp.] (kān damnoēn) EN: continuity FR:
การต่อเนื่อง[n.] (kān tøneūan) EN: continuity FR:
ความไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (khwām mai t) EN: discontinuity FR: discontinuité [f]
ความต่อเนื่อง[n.] (khwām tøneū) EN: continuity ; consistency ; regularity ; continuum FR: continuité [f]
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน[n. exp.] (khwām tøneū) EN: continuity of a function FR: continuité d'une fonction [f]
ความต่อเนื่องอย่างอ่อน[n. exp.] (khwām tøneū) EN: weak continuity FR:
ภาวะไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (phāwa mai t) EN: discontinuity FR: discontinuité [f]
ภาวะไม่ต่อเนื่องกระโดด[n. exp.] (phāwa mai t) EN: jump discontinuity FR:
ภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ[n. exp.] (phāwa mai t) EN: ordinary discontinuity FR:
ภาวะต่อเนื่อง[n. exp.] (phāwa tøneū) EN: continuity FR:
ผู้กำกับบท[n. exp.] (phūkamkap b) EN: continuity girl FR:
สองยาม[n. exp.] (søng yām) EN: midnight FR: minuit
เที่ยงคืน[n. exp.] (thīeng kheū) EN: midnight ; 12.00 p.m. FR: minuit [m]

inuit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fortbestand {m}continuity
Sprungstelle {f} [math.]jump discontinuity
hebbare Unstetigkeit {f} [math.]removable discontinuity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inuit
Back to top