ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illinois

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illinois*, -illinois-

illinois ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Illinois (n.) รัฐอิลลินอยล์ของสหรัฐอเมริกา

illinois ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, 奥巴马 / 奧巴馬] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005
伊利诺伊州[Yī lì nuò yī zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄧ ㄓㄡ, 伊利诺伊州 / 伊利諾伊州] Illinois (US state)
芝加哥[Zhī jiā gē, ㄓ ㄐㄧㄚ ㄍㄜ, 芝加哥] Chicago, Illinois
伊利诺[Yī lì nuò, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ, 伊利诺 / 伊利諾] Illinois
伊利诺斯[Yī lì nuò sī, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 伊利诺斯 / 伊利諾斯] Illinois
伊利诺州[Yī lì nuò zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄓㄡ, 伊利诺州 / 伊利諾州] state of Illinois

illinois ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリノイ[, irinoi] (n) Illinois; (P)

illinois ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิลลินอยส์[n. prop.] (Inlinøi ) EN: Illinois FR: Illinois
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Illinois FR:
รัฐอิลลินอยส์[n. prop.] (Rat Inlinøi) EN: State of Illinois ; Illinois FR: État de l'Illinois ; Illinois

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illinois
Back to top