ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

french

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *french*, -french-

french ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
French (n.) ภาษาฝรั่งเศส
French (n.) คนฝรั่งเศส
French (adj.) เกี่ยวกับฝรั่งเศส
French fried potatoes (n.) มันฝรั่งทอด Syn. fries
French horn (n.) แตรทองเหลืองรูปร่างโค้งงอชนิดหนึ่ง
French kiss (n.) การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน
French letter (sl.) ถุงยาง
French press pot (n.) หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม
frenchy (sl.) การจูบแบบใช้ลิ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
french(เฟรนชฺ) adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส -n. ชาวฝรั่งเศส. vt. ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ
french dressingn. น้ำซอสราดสลัดที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มและเครื่องชูรสอื่น ๆ
french hornแตรโค้งงอชนิดหนึ่ง
french kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุลกันในปากทั้งสอง, Syn. soul kiss
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
frenchify(เฟรน'ซะไฟ) vt. ทำให้คล้ายของฝรั่งเศส
English-Thai: Nontri Dictionary
French(adj) เกี่ยวกับฝรั่งเศส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
french curveไม้โค้งเขียนแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
French dramaบทละครฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
French Kissการจูปปากแบบผรั่งเศส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันฝรั่งทอด (n.) French fries See also: fried potatoes
ขนมปังฝรั่งเศส (n.) French loaf See also: baguette, French stick
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can also speak some Frenchฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ
"You'll be surprised, you're doing the French Mistake.♪ You'll be surprised, you're doing the French Mistake.
Read my latest, an official version of the French Revolution.นี่ อ่านเล่มล่าสุดของฉัน เวอร์ชั่นที่เป็น ทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศส
Mainly French cuisine.โดยส่วนใหญ่เป็นอาหารฝรั่งเศส
He's a French archaeologist.เป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส.
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา
I think English is so much prettier when spoken with a French accent, don't you?ฉันคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นน่ารักมาก เมื่อพูดด้วยสำเนียงฝรั่งเศส, คุณไม่?
It dices, it slices and yet makes French fries in three different...มันสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันชิ้น ... ... และยังทำให้มันฝรั่งทอดในสามที่แตกต่างกัน ...
Tourists and American servicemen change their money... into French money and send it back here.นักท่องเที่ยวและบริกรอเมริกัน แลกเปลี่ยนเงิน เป็นสกุลฝรั่งเศสและส่งกลับมาที่นี่
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ][เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส] เลอบิ๊กแม็ค [หัวเราะ]
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส
The French may be bourgeois,ชาติฝรั่งเศสอาจหมายถึงชนชั้นกลาง

french ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 柯西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician
比基尼岛[Bǐ jī ní dǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, 比基尼岛 / 比基尼島] Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific
卡门柏乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, 卡门柏乳酪 / 卡門柏乳酪] Camembert (soft, creamy French cheese)
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
法国人[Fǎ guó rén, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, 法国人 / 法國人] Frenchman; French person
法国共产党[Fǎ guó Gòng chǎn dǎng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, 法国共产党 / 法國共產黨] French Communist Party
法国大革命[Fǎ guó dà gé mìng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 法国大革命 / 法國大革命] French Revolution
法国号[Fǎ guó hào, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 法国号 / 法國號] French horn
法属圭亚那[Fǎ shǔ Guī yà nà, ㄈㄚˇ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 法属圭亚那 / 法屬圭亞那] French Guiana
法式[Fǎ shì, ㄈㄚˇ ㄕˋ, 法式] French style
法式色拉酱[Fǎ shì sè lā jiàng, ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, 法式色拉酱 / 法式色拉醬] French dressing; vinaigrette
法文[Fǎ wén, ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ, 法文] French language
法语[Fǎ yǔ, ㄈㄚˇ ㄩˇ, 法语 / 法語] French (language)
法军[Fǎ jūn, ㄈㄚˇ ㄐㄩㄣ, 法军 / 法軍] French army
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, 蒙日] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, 巴斯德] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, 雨果] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
萨特[Sà tè, ㄙㄚˋ ㄊㄜˋ, 萨特 / 薩特] Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ, 拉格朗日] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist
帕斯卡[Pà sī kǎ, ㄆㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 帕斯卡] Pascal (name); Blaise Pascal (1623-1662), French mathematician
拉普拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, 拉普拉斯] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician
普鲁东[Pǔ lǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ, 普鲁东 / 普魯東] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), French socialist philosopher
费尔马[Fèi ěr mǎ, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, 费尔马 / 費爾馬] Pierre de Fermat (1601-1665), French mathematician
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
笛卡儿[Dí kǎ er, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦ˙, 笛卡儿 / 笛卡兒] René Descartes (1596-1650), French philosopher and author of Discours de la méthode 方法論|方法论
维克多・雨果[Wéi kè duō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄛ· Yu3 guo3, 维克多・雨果 / 維克多・雨果] Victor Hugo (1802-1885), French writer
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 伽罗华 / 伽羅華] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
沙特鲁[shā tè lǔ, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄨˇ, 沙特鲁 / 沙特魯] Châteauroux; Chateauroux (French town)
巴斯蒂亚[bā sī dì yà, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, 巴斯蒂亚 / 巴斯蒂亞] Bastia (French town on Corsica island)
卡昂[kǎ áng, ㄎㄚˇ ㄤˊ, 卡昂] Caen (French town)
中法[Zhōng Fǎ, ㄓㄨㄥ ㄈㄚˇ, 中法] China-France (cooperation); Sino-French
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 傅立叶 / 傅立葉] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837)
法国[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, 法国 / 法國] France; French
伊斯特[yī sī tè, ㄧ ㄙ ㄊㄜˋ, 伊斯特] Istres (French town)
傅里叶[Fù lǐ yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ ㄧㄝˋ, 傅里叶 / 傅里葉] Jean-Baptiste-Joseph Fourier (French mathematician, 1768-1830)

french ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アルカイック;アーケイック;アーケイイック[, arukaikku ; a-keikku ; a-keiikku] (adj-na,n) (アルカイック is from the French "archaique") archaic
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish
カラリスト;コロリスト[, kararisuto ; kororisuto] (n) (コロリスト from french coloriste) colorist; colourist
ダブルカフス[, daburukafusu] (n) French cuffs (wasei
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil)
ディープキス[, dei-pukisu] (n) French kiss (wasei
バタール[, bata-ru] (n) batard (type of French bread) (fre
フライドポテト;フライポテト(ik)[, furaidopoteto ; furaipoteto (ik)] (n) fried potato; French fries; chips
フランス外人部隊[フランスがいじんぶたい, furansu gaijinbutai] (n) French Foreign Legion
フランス文学[フランスぶんがく, furansu bungaku] (n) French literature
フランス産[フランスさん, furansu san] (n,adj-no) French (produced); made-in-France
フランス革命[フランスかくめい, furansu kakumei] (n) French Revolution
フレンチカンカン[, furenchikankan] (n) French cancan
フレンチキス[, furenchikisu] (n) French kiss
フレンチドレッシング[, furenchidoresshingu] (n) French dressing
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife
フレンチフライ[, furenchifurai] (n) fried potato; French fries; chips
フレンチホルン[, furenchihorun] (n) French horn
フロンドの乱[フロンドのらん, furondo noran] (n) Fronde; series of French civil wars (1648-1653)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
ホシクズベニハゼ[, hoshikuzubenihaze] (n) Trimma milta (species of goby from French Polynesia)
マコロン;マカロン[, makoron ; makaron] (n) macaron (a French pastry made from egg whites and almond powder) (fre
マント(P);マンテル[, manto (P); manteru] (n) (マント from French "manteau", マンテル from Dutch "mantel".) mantle; cloak; manteau; (P)
万寿菊[まんじゅぎく;マンジュギク, manjugiku ; manjugiku] (n) (uk) French marigold (Tagetes patula)
孔雀草[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 孔雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum)
揚げじゃが[あげじゃが, agejaga] (n) fried potato (incl. French fries, chips, croquettes, etc.)
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed)
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions)
フレンチカナディアン[, furenchikanadeian] (n) French-Canadian
ミルクレープ[, mirukure-pu] (n) mille crepe (French cake made from layers of crepes) (fre
国連公用語[こくれんこうようご, kokurenkouyougo] (n) official languages of the UN (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish)
英仏[えいふつ, eifutsu] (n,adj-no) Britain and France; Anglo-French
部分冠詞[ぶぶんかんし, bubunkanshi] (n) {ling} partitive article (i.e. "du" in French)

french ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farang) EN: French food ; French cuisine FR: cuisine française [f]
อาณานิคมของฝรั่งเศส[n. exp.] (ānānikhom k) EN: French colony FR: colonie française [f]
อันดับเครดิตฝรั่งเศส[n. exp.] (andap khrēd) EN: France's credit rating ; French credit rating FR: note de la France [f]
บาแกตต์ ; บาเกตต์[n.] (bākaēt ; bā) EN: French baguette FR: baguette [f]
บริษัทฝรั่งเศส[n. exp.] (børisat Far) EN: French company ; French firm FR: société française [f] ; entreprise française [f]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāo Farang) EN: French ; Frenchie (inf.) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ชื่อสามัญภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (cheū sāman ) EN: French common name FR: nom commun français [m]
ดาวเรืองฝรั่งเศส[n. exp.] (dāoreūang F) EN: French marigold FR:
ฝรั่งเศส[adj.] (Farangsēt) EN: French FR: français
เฟรนช์[adj.] (Frēn) EN: French FR: français
เฟรนช์ฟราย[n. exp.] (Frēn frāi) EN: French fries (Am.) ; chips ; fries ; finger chips ; French-fried potatoes FR: frites [fpl]
เฟรนช์ฮอร์น[n. exp.] (Frēn høn) EN: French horn FR: cor français [m]
เฟรนช์คิส[n. exp.] (Frēn khis) EN: French kiss FR: patin [m] (fam.)
เฟรนช์เกียนา[n. prop.] (Frēn Kīanā) EN: French Guiana FR: Guyane française [f] ; Guyane [f]
เฟรนช์โปลินีเซีย[n. prop.] (Frēn Pōlinī) EN: French Polynesia FR: Polynésie française [f]
เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนส์[n. prop.] (Frēn Saotho) EN: French Southern and Antarctic Lands FR: Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) [fpl]
เฟรนช์โทสต์[n. exp.] (Frēn thōt) EN: French toast FR:
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle ; Allium ascalonicum FR: échalote [f] ; Allium ascalonicum
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Far) EN: French Indochina FR:
ขนมปังฝรั่งเศส[n. exp.] (khanompang ) EN: French loaf ; baguette ; French stick FR: baguette [f]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn ph) EN: French teacher FR: professeur de français [m]
ไม้โค้งเขียนแบบ[n. exp.] (māi khōng k) EN: French curve FR:
มันฝรั่งทอด[n. exp.] (manfarang t) EN: French fries ; fried chips ; fried potatoes FR: frites [fpl] ; chips [fpl]
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส[n. exp.] (meūangkheun) EN: French colony FR: colonie française [f]
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: French tourist FR: touriste français [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส[n. exp.] (nak witthay) EN: French scientist FR: scientifique français [m]
น้ำมันสลัด[n.] (nāmmansalat) EN: salad oil ; French dressing FR: huile de salade [f]
ภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (phāsā Faran) EN: French ; French language FR: français [m] ; langue française [f]
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส[n. prop.] (Prathānāthi) EN: French President FR: président français [m]
ร้านอาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (rān āhān Fa) EN: French restaurant FR: restaurant français [m]
รัฐในอารักขาของฝรั่งเศส[n. exp.] (rat nai āra) EN: French protectorate FR: protectorat français [m]
สาธารณรัฐฝรั่งเศส[n. prop.] (Sāthāranara) EN: French Republic FR: République française [f]
สนทนาภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (sonthanā ph) EN: French conversation FR: conversation française [f]
ถั่วแขก[n. exp.] (thūa khaēk) EN: green pea ; French bean FR: haricot vert [m]
แตรฝรั่ง[n.] (traēfarang) EN: French horn FR:
วรรณคดีฝรั่งเศส[n. exp.] (wannakhadī ) EN: French Literature FR: littérature française [f]
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāi chāo F) EN: Frenchman FR: Français [m]
ความเป็นฝรั่งเศส[n. exp.] (khwām pen F) EN: Frenchness FR: francitude [f]
พจนานุกรม ฝรั่งเศส-ไทย[n. exp.] (photjanānuk) EN: French-Thai dictionary FR: dictionnaire français-thaï [m]

french ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurvenlineal {n}curve template; curve templet; French curve
Fenstertür {f}French door
Pariser {m} (Kondom) [ugs.]French letter
Studentenblume {f} [bot.]French marigold
Talkum {n}French chalk
Terrassentür {f}French window
Zungenkuss {m}French kiss
Franzosen-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus paru) [zool.]french angel
Franzose {m}French man
Französin {f}French woman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า french
Back to top