ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fm*, -fm-

fm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
FM (abbr.) ระบบความถี่ของวิทยุ (คำย่อของ frequency modulation)
English-Thai: HOPE Dictionary
fmabbr. frequency modulation
fmhabbr. family medical history
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FM (frequency modulation)เอฟเอ็ม (การกล้ำความถี่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FMเอฟเอ็ม, ดู frequency modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fermium (n.) ธาตุกัมมันตรังสี (สัญลักษณ์คือ Fm)
field marshal (n.) ตำแหน่งทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษ (สัญลักษณ์ย่อคือ FM)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I discovered salt and created fm radio.ฉันค้นพบเกลือ และ คลื่นวิทยุFM
I called in to Fever 104 FM New Delhi and was the fourth person to say the phrase that pays:ฉันโทรไปที่คลื่นฟีเวอร์ 104 เอฟเอ็มที่นิวเดลี แล้วก็เป็นคนที่สี่ ที่ได้พูดว่า
So I'd advise everyone to stay off of the streets and keep them radios locked to FM 99 Detroit.ดังนั้นผมขอแนะนำให้ทุกคน อยู่ห่าง ๆ จากท้องถนน แล้วหมุนมาที่คลื่น FM99 ดีทรอย
[DEZ OVER RADIO] Fm here.DEZ [OVER RADIO]: Fm here.
Shenzhou, in the blind, this is Houston. Indicate FM frequency.เฉินโจว จากฮุสตัน สัญญาณวิทยุ เอฟเอ็ม
The Project Diana message and the FM radio, television and radar signals of the 20th century all move outward at the speed of light.ข้อความโครงการไดอาน่า และวิทยุ เอฟเอม โทรทัศน์และสัญญาณเรดาร์ ของศตวรรษที่ 20
Fm coming over from my place.DOUG: You know, this thing goes right...
It was lady hoffman's favorite.- ค่ะ ท่าน ท่านหญิงฮอฟแมนก็โปรดมุมนี้เช่นกัน
A hoffman.เป็นท่านหญิงฮอฟแมนคนใหม่
Beg pardon, Dr. Gutenberg, but lady Hoffman requests your presence... at once.หมอ ท่านหญิงอยากพบท่านประเดี๋ยว
You want to see what lord Hoffman and his judges do to people who steal?เจ้าอยากรู้ไหม ว่าลอร์ดฮอฟแมนทำอย่างไร กับคนที่ขโมยของของมันไป
I'm the daughter of Friedrich Hoffman. Ah...ข้าเป็นลูกสาวของท่านเฟรดเดอริก ฮอฟแมน

fm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, 镄 / 鐨] fermium Fm100, radioactive actinoid element
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, 封地] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment
口蹄疫[kǒu tí yì, ㄎㄡˇ ㄊㄧˊ ㄧˋ, 口蹄疫] foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever
调频[tiáo pín, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧㄣˊ, 调频 / 調頻] frequency modulation; FM
功能磁共振成像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, 功能磁共振成像术 / 功能磁共振成像術] functional magnetic resonance imaging (fMRI)

fm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P)
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner
エフエムタウンズ[, efuemutaunzu] (n) {comp} FM TOWNS
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] (n) frequency modulation; FM
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] (n) frequency modulation; FM
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} frequency modulation recording; FM recording
ハフマン符号[ハフマンふごう, hafuman fugou] (n) {comp} Huffman code
フェルミウム[, ferumiumu] (n) fermium (Fm)
ホフマン方式[ホフマンほうしき, hofuman houshiki] (n) Hoffmann method
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} modified frequency modulation recording; MFM recording
手足口病[てあしくちびょう, teashikuchibyou] (n) hand, foot and mouth disease; HFMD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] frequency modulation, FM
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] Frequency Modulation, FM
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.)
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.)
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS

fm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอฟเอ็ม[n.] (Ēf-em) EN: FM FR:
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[n. exp.] (khadī kīo k) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio FR:
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[org.] (Køngthun Kā) EN: International Monetary Fund (IMF) FR: Fonds monétaire international (FMI)
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukc) EN: state of emergency ; emergency ; emergency decree FR: cas d'urgence [fm]
ปลากัดฮาฟมูน[n. exp.] (plā kat hāp) EN: halfmoon betta FR:
โรคมือ เท้า ปาก = โรคมือเท้าปาก[n. exp.] (rōk meū-thā) EN: hand, foot and mouth disease (HFMD) FR: syndrome pieds-mains-bouche [m] ; maladie mains-pieds-bouche [f]

fm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert
Achtung {f}; Aufmerksamkeit
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive
Bankier {m}; Bankkaufmann
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA
Geschäftsmann {m}; Kaufmann
Dampfmaschine {f} | Dampfmaschinen
Doofmann {m}; Dummer | Doofmänner
Elfmeter {m} [sport] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty
FM : Frequenzmodulation {f}FM : frequency modulation
unaufmerksam {adj} | unaufmerksamer | am unaufmerksamsteninattentive | more inattentive | most inattentive
Laufmasche {f} | Laufmaschen bekommenladder [Br.]; run [Am.] | to ladder [Br.]
Magnetkopf {m} | fliegender Magnetkopfmagnetic head | floating head; flying head
Kaufmann {m}; Großkaufmann
postfrisch; ungestempelt {adj} (Briefmarke)mint (stamp)
Strafminute {f} [sport] | zwei Strafminutenminute of penalty time | two-minute penalty
essbare Muschel {f}; Klaffmuschel
Stiefmütterchen {n} [bot.] | Stiefmütterchen
Strafe {f}; Strafmaßnahme
Popcorn {n}; Puffmais
Rücksicht {f}; Aufmerksamkeit
Schilfmatte {f} | Schilfmatten
Schlafmittel {n} | Schlafmittel
Stiefmutter {f} | Stiefmütter
Torfmoor {n} | Torfmoore
Trottel {m}; Schlafmütze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fm
Back to top