ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faqs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faqs*, -faqs-

faqs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
FAQs (abbr.) คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions) See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faqs
Back to top