ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eurodollar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eurodollar*, -eurodollar-

eurodollar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Eurodollar (n.) เงินดอลล่าร์สของสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ที่ธนาคารนอกประเทศ โดยเฉพาะธนาคารในยุโรป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eurodollar
Back to top