ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chinese outer garment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chinese outer garment*, -chinese outer garment-

chinese outer garment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุย[n.] (kui) EN: Chinese outer garment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chinese outer garment
Back to top