ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bible*, -bible-

bible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Bible (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ล See also: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ Syn. Holy Writ
English-Thai: HOPE Dictionary
bible(ไบ'เบิล) n. พระคัมภีร์ไบเบิล, See also: bible n. คัมภีร์ biblical adj. -Conf. bibles
English-Thai: Nontri Dictionary
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibleไบเบิล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัมภีร์ไบเบิล (n.) Bible Syn. ไบเบิล
ไบเบิล (n.) Bible See also: holy book Syn. คัมภีร์ไบเบิล
ทุกนิบาต (n.) name of Buddhism bible See also: one of scored writings of Buddhism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. In Bible Comics, they had a picture of him last week.ในการ์ตูนคัมภีร์มีภาพท่าน เมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะ
Because the Bible tells us:เพราะว่าคัมภีร์บอกเราว่า
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค
The Bible says, "In the midst of life we are in death."พระคัมภีร์กล่าวว่า "ตราบที่ยังมีชีวิต เราอยู่ในความตาย"
Heathcliff... you've not had a Bible in your hand since you were a lad.ฮีธคลิฟฟ์ เธอไม่เคยสวดมนต์ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน
If your Bible is correct, whole world created in seven days.If your Bible is correct, whole world created in seven days.
And why does he dress like a Bible salesman?ดูแต่งตัวสิ ยังกับคนขายคัมภีร์ไบเบิ้ล
The Bible is the foundation of morality and marriage.ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า!
Yes, from bible study.ค่ะ จากวิชาไบเบิ้ลศึกษา
Going to church, reading the Bible and believing in Jesus, brother - that's your ticket.เข้าโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ จงเชื่อในคำสั่งสอนของพระเยซู ไอ้น้องชาย นั่นต่างหากคือตั๋วสู่ความสำเร็จ คือตั๋วสู่ความสำเร็จ

bible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, 圣经段落 / 聖經段落] Bible passage
路得[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, 路得] Ruth (name); mother of Obed in the Bible

bible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
経典[きょうてん;けいてん, kyouten ; keiten] (n) sacred books; sutras; scriptures; Bible
アモス書[アモスしょ, amosu sho] (n) Amos (book of the Bible)
イザヤ書[イザヤしょ, izaya sho] (n) Isaiah (book of the Bible)
ウルガタ;ヴルガータ[, urugata ; vuruga-ta] (n) Vulgate (Catholic Latin bible) (lat
エステル記[エステルき, esuteru ki] (n) Esther (book of the Bible)
エズラ記[エズラき, ezura ki] (n) Ezra (book of the Bible)
エゼキエル書[エゼキエルしょ, ezekieru sho] (n) Ezekiel (book of the Bible)
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible)
エレミヤ書[エレミヤしょ, eremiya sho] (n) Jeremiah (book of the Bible)
オバデヤ書;オバデア書[オバデヤしょ(オバデヤ書);オバデアしょ(オバデア書), obadeya sho ( obadeya kaki ); obadea sho ( obadea kaki )] (n) Obadiah (book of the Bible)
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible)
ガラテヤ人への手紙[ガラテヤじんへのてがみ, garateya jinhenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible)
ガラテヤ書[ガラテヤしょ, garateya sho] (n) (obsc) (See ガラテヤ人への手紙) Epistle to the Galatians (book of the Bible)
コヘレトの言葉[コヘレトのことば, kohereto nokotoba] (n) Ecclesiastes (book of the Bible) (lit
コリントの信徒への手紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible)
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible)
コロサイの信徒への手紙[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible)
ゼカリヤ書[ゼカリヤしょ, zekariya sho] (n) Zechariah (book of the Bible)
テサロニケの信徒への手紙一[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
テモテへの手紙一[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible)
テモテへの手紙二[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible)
トマス福音書[トマスふくいんしょ, tomasu fukuinsho] (n) Gospel of Thomas (apocryphal) (book of the Bible)
フィレモンへの手紙[フィレモンへのてがみ, firemon henotegami] (n) Epistle to Philemon (book of the Bible)
ペトロの手紙一[ペトロのてがみいち, petoro notegamiichi] (n) First Epistle of Peter (book of the Bible)
ペトロの手紙二[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible)
ヘブライ人への手紙[ヘブライじんへのてがみ, heburai jinhenotegami] (n) Epistle to the Hebrews (book of the Bible)
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible)
マタイ伝[マタイでん, matai den] (n) (See マタイ福音書) Gospel of Matthew (book of the Bible)
マタイ福音書[マタイふくいんしょ, matai fukuinsho] (n) Gospel of Matthew (book of the Bible)
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible)
マルコ伝[マルコでん, maruko den] (n) (See マルコ福音書) Gospel of Mark (book of the Bible)
モーセの五書[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ五書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses)
ヨエル書[ヨエルしょ, yoeru sho] (n) Joel (book of the Bible)
ヨシュア記[ヨシュアき, yoshua ki] (n) Joshua (book of the Bible)
ヨハネによる福音書[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible)
ヨハネの手紙二[ヨハネのてがみに, yohane notegamini] (n) Second Epistle of John (book of the Bible)
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible)

bible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบเบิล[n. prop.] (Baiboen) EN: Bible FR: Bible [f]
คัมภีร์ไบเบิล[n. prop.] (Khamphī Bai) EN: Bible FR: Bible [f]
กระเพาะสามสิบกลีบ[n. exp.] (kraphǿ sāms) EN: omasum ; bible ; fardel ; manyplies ; psalterium FR:
พระคัมภีร์[n. prop.] (Phrakhamphī) EN: Bible FR: Bible [f]
พระคัมภีร์ไบเบิล[n. prop.] (Phrakhamphī) EN: Bible FR: Bible [f]
พระคัมภีร์ภาษาไทย [n. prop.] (Phrakhamphī) EN: Thai Bible FR: Bible en thaï
พระคริสตธรรมคัมภีร์[n. prop.] (Phra Khritt) EN: Bible FR: Bible [f]
พระคัมภีร์ไบเบิล[n. prop.] (Prakhamphī ) EN: The Holy Bible FR:
สามสิบกลีบ[n.] (sāmsipklīp) EN: omasum ; bible ; fardel ; manyplies ; psalterium FR:

bible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibel {f}bible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bible
Back to top