ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

australia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *australia*, -australia-

australia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Australia (n.) ประเทศออสเตรเลีย
Australia (n.) ออสเตรเลีย
Australian (n.) ชาวออสเตรเลีย
Australian (adj.) ที่เกี่ยวกับออสเตรเลีย
English-Thai: HOPE Dictionary
australia(ออสเทร'เลีย) n. ประเทศออสเตรเลีย
australian(ออสเทร'เลียน) adj. เกี่ยวกับออสเตรเลีย -n. ชาวออสเตรเลีย,ชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย,ภาษาออสเตรเลีย
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Australian Aboriginal artศิลปะชนดั้งเดิมออสเตรเลีย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Australiaออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Australian aboriginesชนพื้นเมืองออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวีปออสเตรเลีย (n.) Australia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ...
It's real. I lived in Australia until I was ten.ของจริง ฉันเคยอยู่ออสเตรเลียจนอายุ 10 ขวบ
And Australia just saw the strongest typhoon ever recorded.ออสเตรเลียโดนใต้ฝุ่นถล่มหนักเป็นประวัติการณ์
I told Jason that, I could never trade love for money, not even if it was as much as Australia - I made a mistake.ฉันบอกเจสันไปว่า ฉันคิดว่าความรักไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ไม่ว่าจะใช้เงินมากแค่ไหนก็ตาม ฉันเข้าใจผิดไป
I live in Australia with my mom.ผมอยู่ออสเตรเลียกับแม่
He can take in the sun for a few days, then head on back to Australia like he did the first time.เดี๋ยวก็แจ้นกลับไปออสเตรเลีย เหมือนคราวที่แล้วนั่นแหละ
She came out here from Australia when she finished high school.เธอออกจากออสเตเลียมาอยู่ที่นี่ เมื่อตอนเธอจบจากไฮสคูล
Our allies in australia and Canada are leaving us behind.พันธมิตรของเราในออสเตรเลียและแคนาดา กำลังทิ้งเราให้อยู่ข้างหลัง
His wife emigrated to Australia in 1997.ภรรยาเขาอพยพมาจากออสเตรเลียในปี 1997
Thought australia was all wombatsคิดสิถ้าออสเตรเลียมีแต่ตัววอมแบท
Isn't it true that Channel Nine in Australia want you to do another season of your talk show for them?มันไม่จริงหรอก ช่อง 9 ในออสเตรเลีย ต้องการนายทำรายการในฤดูหน้า ให้เขาอีกหรือ?
The nature of events like the one in Australia is that they crest and then stop.เหตุการณ์ตามธรรมชาติ เหมือนกับที่เกิดในออสเตรเลีย คือพวกมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วก็หยุด

australia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, 澳] deep bay; cove; harbor; abbr. for Macao 澳門|澳门; abbr. for Austria 奧地利|奥地利 and Australia 澳大利亞|澳大利亚
澳洲[Ào zhōu, ㄠˋ ㄓㄡ, 澳洲] Australia (continent); abbr. for 澳大利亞|澳大利亚
澳纽[Ào Niǔ, ㄠˋ ㄋㄧㄡˇ, 澳纽 / 澳紐] Australia and New Zealand; Australia and New Zealand army corps (ANZAC)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
澳元[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, 澳元] Australian dollar
澳大利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 澳大利亚 / 澳大利亞] Australia; Australian; same as 澳洲
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 澳大利亚首都特区 / 澳大利亞首都特區] Australian Capital Territory
澳币[Ào bì, ㄠˋ ㄅㄧˋ, 澳币 / 澳幣] Australian dollar
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
堪培拉[Kān péi lā, ㄎㄢ ㄆㄟˊ ㄌㄚ, 堪培拉] Canberra, capital of Australia
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich
澳大利亚联邦[Ào dà lì yà lián bāng, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, 澳大利亚联邦 / 澳大利亞聯邦] Commonwealth of Australia
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
澳大利亚总督[Ào dà lì yà zǒng dū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 澳大利亚总督 / 澳大利亞總督] Governor-General of Australia
荷巴特[Hé bā tè, ㄏㄜˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ, 荷巴特] Hobart, capital of Tasmania, Australia
袋熊[dài xióng, ㄉㄞˋ ㄒㄩㄥˊ, 袋熊] wombat (native Australian mammal)
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
帕斯[Pà sī, ㄆㄚˋ ㄙ, 帕斯] Perth, capital of Western Australia
珀斯[Pò sī, ㄆㄛˋ ㄙ, 珀斯] Perth, capital of Western Australia; also written 帕斯
昆士兰[Kūn shì lán, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ, 昆士兰 / 崑士蘭] Queensland, northeast Australian state
昆士兰州[Kūn shì lán zhōu, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ ㄓㄡ, 昆士兰州 / 昆士蘭州] Queensland (Australia)
维多利亚州[Wéi duō lì yà zhōu, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 维多利亚州 / 維多利亞州] Victoria, southearn Australian state
维多利亚洲[Wéi duō lì yà zhōu, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 维多利亚洲 / 維多利亞洲] Victoria, Australian state

australia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
ヒャクメオオトカゲ[, hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor
ポートジャクソンネコザメ[, po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand)
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis)
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アボリジニ語[アボリジニご, aborijini go] (n) Aboriginal languages (of Australia)
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI)
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウェストオーストラリアンクロミス[, uesutoo-sutorariankuromisu] (n) West Australian chromis (Chromis westaustralis)
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オージー[, o-ji-] (n) (1) (See OG) orgy; (2) Australian (Aussie)
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta)
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia)
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia)
オーストラリア区[オーストラリアく, o-sutoraria ku] (n) Australian (zoogeographical region)
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football
オーストラリア諸語[オーストラリアしょご, o-sutoraria shogo] (n) (See アボリジニ語) Aboriginal languages (of Australia)
オールオーディナリーズ[, o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index)
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
ギンザメダマシ[, ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark)
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia)
サザンビーフ[, sazanbi-fu] (n) "southern" beef (i.e. produced in Australia)
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P)
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スペンサーオオトカゲ[, supensa-ootokage] (n) Spencer's monitor (Varanus spenceri, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Spencer's goanna
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia)
ディンゴ[, deingo] (n) dingo (Australian carnivore, Canis (lupus) dingo)

australia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือรัฐออสเตรเลีย[n. prop.] (Khreūarat Ø) EN: Commonwealth of Australia FR:
ออสเตรเลีย[n. exp.] (Østrēlīa = ) EN: Australia FR: Australie [f]
ประเทศออสเตรเลีย[n. prop.] (Prathēt Øst) EN: Australia FR: Australie [f]
สถานทูตออสเตรเลีย[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Australia ; Australian Embassy FR: Ambassade d'Australie [f]
ออสเตรเลีย[n. prop.] (Thawīp Østr) EN: Australia FR: Australie [f] ; continent australien [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østre) EN: Australian dollar FR: dollar australien [m]
แมลงสาบออสเตรเลีย[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Australian cockroach FR:
ออสเตรเลียน[adj.] (Østrēlīen =) EN: Australian FR: australien
ปลาดาบเงินใหญ่[n. exp.] (plā dāpngoe) EN: Atlantic cutlassfish ; Australian hairtail ; Largehead hairtail ; Trichiurus lepturus FR: Trichiurus lepturus
ตลาดหลักทรัพย์ซิดนีย์[org.] (Talātlaksap) EN: Australian Securities Exchange FR: Bourse de Sydney [f]
หญิงชาวออสเตรเลีย[n. prop.] (ying chāo Ø) EN: Australian woman FR: Australienne [f] ; ressortissante australienne [f]

australia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Australischer Zwergtaucher {m} [ornith.]Australian Dabchick
Australtölpel {m} [ornith.]Australian Gannet
Australischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]Australian Darter
Australische Rohrdommel {f} [ornith.]Australian Bittern
Australischer Ibis {m} [ornith.]Australian White Ibis
Australischer Gleitaar {m} [ornith.]Australian Black-shouldered Kite
Australischer Baumfalke {m} [ornith.]Australian Hobby
Brillenpelikan {m} [ornith.]Australian Pelican
Halbmond-Löffelente {f} [ornith.]Australian Shoveller
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck
Schwarzkinn-Ruderente {f} [ornith.]Australian Blue-billed Duck
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
Bänderhabicht {m} [ornith.]Australian Goshawk
Graubartfalke {m} [ornith.]Australian Kestrel
Rifftriel {m} [ornith.]Great Australian Stone Plover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า australia
Back to top