ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

armageddon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *armageddon*, -armageddon-

armageddon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Armageddon (n.) วันตัดสินโลก See also: วันสิ้นโลก Syn. Judgement Day
English-Thai: HOPE Dictionary
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก
Even in the face of armageddon I will not compromise in this.แม้ต้องเผชิญกับหายนะ ฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด
Really, it's like Armageddon in here anytime someone chips a dessert glass.เราจะได้ซ่อนรอยไหม้ มันจะดูเหมือนในอะมาเกดดอนเลย งั้นเราก็ใช้ต้นไม้ในทะเลทรายสิ
Do we have to watch Armageddon again?นี่เราต้องดูอาร์มาเกดดอนกันอีกรอบรึเปล่าคะ
Lucifer will meet Michael on the chosen field, and the battle of Armageddon begins.ลูซิเฟอร์จะไปพบไมเคิล ณ สนามที่ถูกเลือก และการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุด จะเริ่มต้น
He should be finding out about the armageddon protocolเขาคงกำลังหาเรื่อง มาตรการอาร์มาเกด้อน
Who can enact something called the armageddon protocol.คนที่สามารถออกประกาศ ที่เรียกว่ามาตรการอาร์มาเกด้อนได้
And engage armageddon protocol.และสู้รบมาตรการอาร์มาเกด้อนซะ
The armageddon protocol:ออกบัญญัติมาตรการอาร์มาเกด้อนได้
Armageddon is almost upon us.วันสิ้นโลกใกล้มาถึงแล้ว
Mr. Hoover is an expert on Armageddon.ว่าคุณฮูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวันสิ้นโลก
It's derived from the word "Armageddon" - the end of the world.มันมาขากคำว่า "อามาเกดดอน" จุดสินสุดของโลก

armageddon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, 哈米吉多顿 / 哈米吉多頓] Armageddon (in Revelation 16:16)

armageddon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハルマゲドン[, harumagedon] (n) Armageddon (gre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า armageddon
Back to top