ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arise*, -arise-

arise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arise (vi.) เกิดขึ้น See also: บังเกิด Syn. originate
arise (vi.) ขึ้นสูง See also: เคลื่อนที่ขึ้น Syn. ascend
arise (vi.) ลุกขึ้นจากเตียง Syn. rise
arise from (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
arise out of (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
English-Thai: HOPE Dictionary
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น,ลุกขึ้น,เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up)
English-Thai: Nontri Dictionary
arise(vi) เกิดขึ้น,ลุกขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arose (vi.) กริยาช่องสองของ arise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me, when is the occasion going to arise for him to employ this word?บอกฉันหน่อย, เมื่อไหร่ที่เขาจะได้ใช้ คำๆ นี้จริงๆ
They arise from what is passing at the time.มันเกิดขึ้นเอง จากสิ่งผ่านมาในเวลานั้นครับ
Your enemies arise from your mind.ศัตรูของเจ้าเกิดจากจิตใจของเจ้า
What can you do but arise from your tragedies.คุณสามารถทำอะไรที่เกิดโศกนาฎกรรม
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ
I think that the questions that arise from science they give us some sort of notion that Jesus is a God.ตอนนี้ถ้าคุณนึกภาพการจัดเรียงของ ผู้สร้างบางอย่างที่สันนิษฐานว่ามี ซับซ้อนมากขึ้นกว่าสิ่งที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ฉันที่ก้าวถอยหลัง
I'm not saying you should come out tomorrow but maybe soon the moment will arise when you can.ฉันไม่ได้บอกให้นายเปิดตัวพรุ่งนี้นะ แต่สักวันนึงอันใกล้นี้ ที่นายกล้าและพร้อม
Now creationists say the second law of thermodynamics doesn't allow order to arise from disorder.นักคิดได้กล่าวเอาไว้ว่า กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ความเรียบร้อยปกตินั้น เกิดจากความผิดปกติไม่ได้
Although backdating options is legal, violations arise related to disclosures under IRC Section 409a.แม้ว่าสิทธิ์ย้อนหลังจะถูกกฎหมาย แต่ก็มีการฝ่าฝืนให้เปิดเผยสินทรัพย์ ภายใต้ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๙ ก.
The anthropic principle states that if we wish to explain why our universe exists the way it does, the answer is that it must have qualities that allow intelligent creatures to arise who are capable of asking the question.ทฤษฎีจักรวาล เราสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมจักรวาลถึงมีอยู่ในแบบที่มันเป็น คำตอบคือ มันต้องมีสรรพคุณในการ
I've worked too hard and planned for too long to have complications arise so close to the end.เเละวางเเผนได้ช้าลง เพราะมีสิ่งที่ยากจะเข้าใจทั้งหลายยืนหยัดขึ้นสู้ ดังนั้น จบมันซะ
Just think of the infinite possibilities that arise from different arrangements of those atoms.เพียงแค่คิดว่าเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการที่ แตกต่างกันของอะตอมเหล่านั้น

arise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
法利赛人[Fǎ lì sài rén, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, 法利赛人 / 法利賽人] Pharisee, a Jewish sect in New Testament times

arise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湧き起こる;沸き起こる;涌き起こる;沸き起る;湧き起る;涌き起る[わきおこる, wakiokoru] (v5r,vi) to well up; to burst; to arise
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people
サマライズ[, samaraizu] (n) summarize; summarise; (P)
パリサイ人[パリサイじん, parisai jin] (n) Pharisee
ファリサイ派;パリサイ派[ファリサイは(ファリサイ派);パリサイは(パリサイ派), farisai ha ( farisai ha ); parisai ha ( parisai ha )] (n) Pharisees
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line
仮政府[かりせいふ, kariseifu] (n) provisional government
休戦地帯[きゅうせんちたい, kyuusenchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone; DMZ
偏光[へんこう, henkou] (n) polarized light; polarised light; polarization; polarisation
偏波[へんは, henha] (n) polarisation; polarization; polarised wave; polarized wave
割線法[わりせんほう, warisenhou] (n) {math} secant method
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P)
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
梁成[はりせい, harisei] (n) height of a beam; beam as measured from top to bottom
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1,vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1,vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
針千本[はりせんぼん;ハリセンボン, harisenbon ; harisenbon] (n) porcupinefish; balloonfish
集約[しゅうやく, shuuyaku] (n,vs) (1) intensive; (2) collect(ed); summarize(d); summarise(d); (P)
非武装[ひぶそう, hibusou] (n) (1) demilitarization; demilitarisation; (adj-no) (2) demilitarized; demilitarised; unarmed; weaponless
非武装地帯[ひぶそうちたい, hibusouchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
昇る[のぼる, noboru] Thai: (พระอาทิตย์)ขึ้น English: to arise
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise

arise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ก่อกำเนิดจาก[v. exp.] (køkamnoēt j) EN: arise from FR:
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
ลุกขึ้น[v.] (luk kheun) EN: get up ; rise ; stand up ; arise FR: se lever ; se relever
มีสาเหตุมาจาก[v. exp.] (mī sāhēt mā) EN: arise from FR:
เป็นมา[v. exp.] (pen mā) EN: happen ; occur ; arise FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
สูนะ[v.] (sūna) EN: arise FR:
ถือกำเนิดขึ้น[v. exp.] (theūkamnoēt) EN: originate ; arise FR:
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out FR: survenir ; arriver ; éclater
บรรสาน[v.] (bansān) EN: FR: solidariser
บ้วนปาก[v.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (khēt pløt ā) EN: nuclear-weapons-free zone (NWFZ) FR: zone dénucléarisée [f] ; territoire dénucléarisé [m]
เขตปลอดทหาร[n. exp.] (khēt pløt t) EN: demilitarized zone FR: zone démilitarisée [f]
เคยชิน[v. exp.] (khoēi chin) EN: be used to ; become familiar (with) ; be accustomed (to) FR: être accoutumé ; être familiarisé ; avoir eu l'occasion de
กลั้วคอ[v.] (klūakhø) EN: gargle ; rinse the mouth FR: se gargariser
เกิด[adj.] (koēt) EN: arisen FR:
เกิดขึ้น[adj.] (koēt kheun) EN: happened ; occurring ; arisen FR: apparu
เล่นกีตาร์[v. exp.] (len kītā) EN: FR: jouer de la guitare ; guitariser (vx)
โพลาไรซ์[adj.] (phōlārai) EN: polarized FR: polarisé
ปลอดทหาร[adj.] (pløt thahān) EN: demilitarized FR: démilitarisé ; sans forces armées
แสงโพลาไรซ์ = แสงโพลาไรส์[n. exp.] (saēng phōlā) EN: polarized light FR: lumière polarisée [f]
แตกสามัคคี[v. exp.] (taēk sāmakk) EN: be disunited FR: se désolidariser

arise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegebenenfalls {adv} should the occasion arise
Pariser {m}; Pariserin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arise
Back to top