ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antarctica

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antarctica*, -antarctica-

antarctica ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Antarctica (n.) บริเวณขั้วโลกใต้
English-Thai: HOPE Dictionary
antarctica(แอนทาร์ค' ทิคะ) n. ทวีปที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ (Antarctic Continent)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antarctica ; Antarctic regionsภูมิภาคแอนตาร์กติก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง
Ancient maps show Antarctica free of ice.แผนที่โบราณบอกว่าแอนตาติกามีแต่น้ำแข็ง
Shackleton called Antarctica "the last greatjourney left to man".เชคลีตันเรียกแอนตาติกาว่า "การเดินทางครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชาย
And now, ladies and gentlemen, please join with me in welcoming and honoring the man who five months ago brought back from Antarctica the first documented Mercury meteorite,บัดนี้ ท่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญทุกท่าน เป็นเกียรติและต้อนรับ ชายผู้ซึ่งเมื่อ 5 เดือนก่อน กลับมาจากทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมงานวิจัยอุกกาบาตจากดาวพุธฉบับบแรก
You want me to take you to Antarctica in the dead of winter on a 70-foot fishing trawler?นายจะให้ชั้นพาไปแอนตาร์กติกา ตอนฤดูหนาวสุดโหด ด้วยเรือลากอวน 70 ฟุตเนี่ยนะ
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ
If GreenIand broke up and melted, or if half of greenland and half of West Antarctica broke up and melted, this is what would happen to the sea level in florida.ถ้ากรีนแลนด์แตกออกและละลาย หรือถ้าครึ่งหนึ่งของกรีนแลนด์ และครึ่งหนึ่งของแอนตาร์คติกตะวันตก แตกออกและละลาย
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล
They shouldn't be using the Antarctica network.พวกนั้นใช้ เครือข่าย สื่อสาร แอนตาร์ติก
So I set them up in our conference room and I had it bugged and the air conditioning turned up so high that it felt like Antarctica in there.ดังนั้นฉันพวกเขาตั้งขึ้นในห้อง ประชุมของเรา และฉันจะร้อง และเครื่องปรับอากาศเปิดขึ้นสูง มาก
His investigations took him from Greenland in the far north to Antarctica in the far south, and to rivers, mountains and valleys in between.เพื่อทวีปแอนตาร์กติกาในภาคใต้ไกล และแม่น้ำภูเขาและหุบเขาในระหว่าง
I went to Antarctica with both Alex and Conrad in '97... in one of the best trips I've ever done, and they were in rare form.ผมไปแอนตาร์กติก้า กับอเล็กซ์และคอนราดในปี 97 เป็นทริปที่เยี่ยมที่สุดของผม

antarctica ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南极洲[Nán jí zhōu, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ ㄓㄡ, 南极洲 / 南極洲] Antarctica

antarctica ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南極大陸[なんきょくたいりく, nankyokutairiku] (n) Antarctica
南極[なんきょく, nankyoku] (n,adj-no) (1) South Pole; (2) (See 南極圏,南極大陸) the Antarctic; Antarctica; (P)
髭ペンギン[ひげペンギン;ヒゲペンギン, hige pengin ; higepengin] (n) (uk) chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)

antarctica ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antarktis {f}antarctica
Antarktis {f} [geogr.]Antarctica (aq)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antarctica
Back to top