ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

andes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *andes*, -andes-

andes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Andes (n.) เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
English-Thai: HOPE Dictionary
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
andesite(แอน' ดิไซทฺ) n. หินภูเขาไฟที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย plagioclase, feldspar. -andesitic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
andesineแอนดีซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
andesiteหินแอนดีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ
The black market: Clandestine buying, selling and killing.นี่คือตลาดมืด ที่มีการซื้อขาย และฆ่ากันตายอย่างเป็นความลับ
The grandest medicine That I can propose Is under your noseยาดีที่สุดที่ฉันเสนอให้ได้อยู่ใต้จมูกเธอ
Just the other night I was sleeping under a bridge, and now... here I am on the grandest ship in the world... having champagne with you fine people.คืนก่อนผมยังนอนอยู่ใต้สะพาน คืนนี้ได้มานอนบนเรือที่ยิ่งใหญ่ กินเหล้ากับเหล่าผู้ดี
You need some of these - cojones grandes.ต้องดุดัน ต้องเล่นของแบบนี้ อันใหญ่ยักษ์
I mean there's goons there's spies the military police so you do everything in a clandestine manner.มันมีทั้งนักเลงคุม มีทั้งสปาย ตำรวจ กองทัพ เราจึงต้องทำทุกอย่างแบบลับ ๆ
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า.
This is still a clandestine agency, no?นี่ยังคงเป็นปฏิบัติการลับอีกหรือ?
I am unable to forgive those who use such clandestine tricks.ข้าไม่ให้อภัยคนที่ขี้โกงอย่างพวกเจ้า
Been with us ever since, working for a clandestine engineering subcontractor.ทำงานในแผนกวิศวกรรมของเรา
Incandescent marriages to very rich men.ตระการตาเลยล่ะ กับหนุ่มๆ ที่ร่ำรวยมาก
Now, how about a trip to the Andes?ไปขึ้นยอดเขาแอนดีสกัน

andes ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 安第斯山脉 / 安第斯山脈] Andes mountain chain of South America
安山岩[ān shān yán, ㄢ ㄕㄢ ㄧㄢˊ, 安山岩] andesite (geol.)
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, 白炽灯 / 白熾燈] incandescent light
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, 把风 / 把風] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout
[ài, ㄞˋ, 暧 / 曖] obscure; clandestine; dubious
白热[bái rè, ㄅㄞˊ ㄖㄜˋ, 白热 / 白熱] white heat; incandescence
白炽[bái chì, ㄅㄞˊ ㄔˋ, 白炽 / 白熾] white heat; incandescence

andes ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions)
そうなんです[, sounandesu] (int) (col) yes; that is so
そうなんですか[, sounandesuka] (exp) (See そうなんです,そうなんですけどねぇ) is that so?
そうなんですけどねぇ[, sounandesukedonee] (exp) that may be so
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong?
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers
安山岩[あんざんがん, anzangan] (n) andesite
密会[みっかい, mikkai] (n,vs) clandestine meeting
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers)
灼熱;しゃく熱[しゃくねつ, shakunetsu] (n,adj-no) red hot; scorching heat; incandescence
白熱[はくねつ, hakunetsu] (n,vs,adj-no) (1) white heat; incandescence; (2) climax; (P)
白熱電球[はくねつでんきゅう, hakunetsudenkyuu] (n) (See 電球) light bulb; incandescent light bulb
輝石安山岩[きせきあんざんがん, kisekianzangan] (n) pyroxene andesite
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular

andes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทือกเขาแอนดีส[n. prop.] (Theūakkhao ) EN: Andes Mountains FR: cordillère des Andes [f]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat) EN: FR: marcher à grandes enjambées
หินแอนดีไซต์[n. exp.] (hin aēndīsa) EN: andesite FR: andésite [f]
หอบังคับการ[n. exp.] (høbangkhapk) EN: commanding room ; control room FR: salle de commandes [f]
ขบวนการใต้ดิน[n. exp.] (khabūankān ) EN: FR: mouvement clandestin [m]
ไข่มดแดง[n. exp.] (khai motdaē) EN: red ant eggs ; ant eggs FR: œufs de fourmis tisserandes [mpl]
ขับเครื่องบิน[v. exp.] (khap khreūa) EN: FR: piloter un avion ; être aux commandes d'un avion
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
คุ[adj.] (khu) EN: smouldering ; incandescent FR:
ความลับ[n.] (khwām lap) EN: secret ; covertness ; clandestineness ; confidentiality FR: secret [m]
ลอบ[v.] (løp) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal FR: agir subrepticement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp FR: ampoule électrique [f] ; ampoule [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
แม่ค้าแผงลอย[n. exp.] (maē khā pha) EN: FR: marchandes [fpl]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
นำอยู่[v. exp.] (nam yū) EN: FR: mener : être en tête ; être aux commandes
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[n. exp.] (nok krajit ) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
ปิดเทอมใหญ่[n. exp.] (pit thoēm y) EN: FR: grandes vacances [fpl]
สักการะบูชา[v.] (sakkārabūch) EN: worship (with offerings) ; pay homage (with offerings) FR: vénérer par des offrandes
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
สี่เลน[X] (sī lēn) EN: four-lane FR: à quatre bandes
ส้องสุม[v. exp.] (søng sum) EN: gather clandestinely ; amass secretly FR:
ใต้ดิน[adj.] (tāidin) EN: clandestine ; secret ; surreptitious FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret
ถนน 4 ช่องจราจร[n. exp.] (thanon sī c) EN: FR: route à quatre bandes [f] ; route à quatre voies [f] (Québ.)
ถนน 4 เลน = ถนนสี่เลน[n. exp.] (thanon sī l) EN: FR: route à quatre bandes [f] ; route à quatre voies [f] (Québ.)
ถือท้าย[v.] (theūthāi) EN: steer ; take the helm FR: prendre les commandes
เถยสังวาส[n.] (thoēiyasang) EN: living clandestinely with the monks ; disguising oneself as a monk FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

andes ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest
langweilig {adj} | langweiliger | am langweiligstenbland | blander | blandest
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Grenze {f} (eines Landes) | Grenzen
Gelände {n} | im Gelände | außerhalb des Geländes befindlichsite; ground; premises | off-road | off-site
Schnitzeljagd {f} (Geländespiel)paper chase; hare and hounds
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely
Glühstrumpf {m}incandescent mantle
Verstandesmensch {m} | Verstandesmenschen
Souveränität {f}; Landeshoheit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า andes
Back to top