ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

americanism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *americanism*, -americanism-

americanism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Americanism (n.) ความเลื่อมใสอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
americanism(อะเม' ริคันนิสซึม) n. ความเลื่อมในในอเมริกา, ภาษาหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา , ประเพณีอเมริกัน, แบบอเมริกัน

americanism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカニズム[, amerikanizumu] (n) Americanism
パンアメリカニズム[, pan'amerikanizumu] (n) Pan-Americanism; (P)
汎アメリカ主義[はんアメリカしゅぎ, han amerika shugi] (n) Pan-Americanism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า americanism
Back to top