ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admiral of the fleet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admiral of the fleet*, -admiral of the fleet-

admiral of the fleet ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ

admiral of the fleet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมพลเรือ[n. exp.] (jømphon reū) EN: admiral of the fleet ; fleet admiral ; grand admiral FR:

admiral of the fleet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admiral of the fleet
Back to top