ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-write out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น write out, *write out*,

-write out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.[กระแอม] นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ทุกคน... เขียนบรรยายหน้าที่การทำงาน โดยละเอียดว่าทำอะไรให้บริษัทบ้าง
Ms. Norbury had us write out apologies to people that we'd hurt in our lives.Ms. Norburyให้พวกเราเขียน คำขอโทษออกมา ขอโทษคนที่เราเคยด่า ที่ผ่านมา.
Detective Nugent will stay while you write out your statement.นักสืบนูเจนท์จะอยู่นี่ ขณะที่คุณเขียนคำให้การ
And write out all these rules for me, but okay.และเขียนกฎนั้นมาให้ฉันทั้งหมด แต่ไม่เป็นไร
Then you can wear them in detention after school while you write out this conjugation 100 times.งั้นนายก้อใส่มันตอนที่ถูกกักบริเวณหลังเลิกเรียน และคัดประโยคนี้ 100 จบ
I've gotta write out a bunch of index cards just to keep up with these lies.เฮ้ พวกเธอ .. ทำอะไรกันน่ะ สะพานนั่น ข้ามได้ทีละคนนะ
So, I'm going to write out a couple things on the board.ฉันจะเขียนอะไรบนกระดาน

-write out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き上げる(P);描き上げる;書きあげる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to write out or down; to finish writing; (P)

-write out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียนใบสั่งยา[v. exp.] (khīen baisa) EN: write out a prescription FR: rédiger une ordonnance ; rédiger une ordonnance médicale
ออกใบรับ[v. exp.] (øk bairap) EN: write out a receipt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -write out-
Back to top