ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-whisk away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whisk away, *whisk away*,

-whisk away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanna whisk away the girl I love.ผมอยากจะคว้าผู้หญิงที่ผมรักเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -whisk away-
Back to top