ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-welter in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น welter in, *welter in*,

-welter in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -welter in-
Back to top