ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-watch over-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watch over, *watch over*,

-watch over- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A program was written to watch over the trees and the wind, the sunrise and sunset.มีโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อดูแลต้นไม้ ดูแลสายลม พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก
Jin Seok will do all the things you wanted to do. Please help him get into Seoul Univerisity next year... and watch over his health.พ่อ, จิน-ซก สอบได้ที่ 1 ในการสอบที่ผ่านมา
No. I have to watch over Setsuko so, I'm not going to school or the factoryไม่ครับ ผมต้องดูแล เซตซึโกะ ผมไม่ไปทั้งโรงเรียนทั้งโรงงาน
I'll watch over Setsuko for youฉันจะดู เซ็ตซึโกะ ให้นะ
Did you come to watch over me?นายจะติดตามดูชั้นเหรอ
Is that why you watch over the neighbors?ทำไม คุณอยากแอบดูเพื่อนบ้านใช่ไหม?
My teachers and other students always watch over me.พวกครูและเพื่อนๆ ต่างก็จับจ้องหนู
Mother always had to keep watch over you.โอ้! มักกี้เล่นกลองได้นี่ ใช่ไหม? เอ๋?
Please watch over me.โปรดเฝ้ามองหม่อมฉันนะพะยะค่ะ
Please watch over me as I accomplish my goals.โปรดเฝ้ามองความสำเร็จในเป้าหมายของหม่อมฉันนะพะยะค่ะ
You gotta keep better watch over your turf.นายต้องคอยระวังข้างของนายให้ดีนะ
I needed someone to watch over Sarah.ผมต้องการคนที่ดูแลซาร่าห์ได้

-watch over- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注視[ちゅうし, chuushi] (n,vs,adj-no) gazing steadily at; observing (a person) closely; maintain a watch over

-watch over- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter FR: garder ; surveiller ; escorter
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
เป็นหูเป็นตา[v. exp.] (pen hū pen ) EN: keep an eye on things ; keep a watch over ; be another's eyes and ears ; act as another's representative FR:
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
รักษาการณ์[v. exp.] (raksākān) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against FR: avoir la charge de ; veiller
รั้ง[v.] (rang) EN: watch over ; take care of FR: garder ; occuper
ระแวดระวัง[v.] (rawaētrawan) EN: take care of ; be very careful ; be extremely cautious ; be extremely wary ; be on guard ; be on the watch ; watch over FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -watch over-
Back to top