ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tube-shaped container-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tube-shaped container, *tube-shaped container*,