ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trivialities-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trivialities, *trivialities*,

-trivialities- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดเล็กคิดน้อย[v.] (khitlekkhit) EN: worry about trivialities FR:
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-) EN: trifles ; trivialities ; trivia ; details FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trivialities-
Back to top