ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-throw out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น throw out, *throw out*,

-throw out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you said we could throw out all the other evidence.Well, you said we could throw out all the other evidence.
You have to watch what everybody throw out and you keep all this in your head.เธอต้องคอยดูว่าแต่ละคนทิ้งไพ่อะไรลงมาบ้าง... แล้วก็จำทั้งหมดเอาไว้ในหัว
Be careful where you throw out your trash.คุณต้องระวังหน่อย เวลาจะทิ้งขยะ
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร
I plan many improvements. I intend to throw out a bough and plant a lime walk.ผมวางแผนปรับปรุงไว้หลายอย่าง กะว่าจะเอาขอนไม้ทิ้งแล้วปูทางเดินแทน
The moment, you throw out your fists.ตอนนี้, ปล่อยหมัดออกไป
That's the first part of your training, learning to throw out everything you don't need in here.นั่นคือบทแรกของการฝึก เรียนรู้ที่จะโยนทุก ๆ อย่าง ที่ไม่จำเป็นที่อยู่ในนั้น
# Throw out the lifeline #โยนสายช่วยชีวิตออกไป
# Throw out the lifeline across the dark wave #โยนสายช่วยชีวิตออกไปท่ามกลางคลื่นอันมืดมิด
You throw out your first cup of coffee and then you get back in line for more.คุณทิ้งกาแฟแก้วแรก แล้วคุณก็กลับมาเข้าแถวไหมไง
Why would they throw out perfectly good stuff?ทำไม่พวกเขาถึงทิ้งของดีๆกัน
Are you amenable? Throw out a number.ตกลงไหม ผมจะเจรจาให้คุณได้เหมือนกับผม

-throw out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
乱す[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P)
反り返る[そりかえる, sorikaeru] (v5r,vi) to warp; to bend backwards; to throw the head (or shoulders) back; to throw out the chest
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.)
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride

-throw out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest FR:
จำหน่ายคดี[v.] (jamnāikhadī) EN: throw out a case ; strike out a case FR:
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder FR: arrondir
ทอดสมอ[v. exp.] (thøt samø) EN: anchor ; throw out the anchor ; drop anchor ; cast anchor FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -throw out-
Back to top