ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-throw into-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น throw into, *throw into*,

-throw into- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he has a steady supply of bodies to throw into the ring.เขาถึงได้มีคนเยอะเเยะ ไปต่อสู้ไง
What did you throw into the water earlier?ตะกี้เจ้าเอาอะไรโยนลงไปในน้ำอ่ะ?
I throw into a seafood stew.ฉันโยนลงไปในสตูว์อาหาร ทะเล

-throw into- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, 投入] put into operation; throw into battle; to put into
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, 烘染] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief
[rǎng, ㄖㄤˇ, 攘] throw into confusion

-throw into- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with

-throw into- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -throw into-
Back to top