ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-throw away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น throw away, *throw away*,

-throw away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we put the weapons in the cupboard locked it, and ran to the front door to throw away the key.และเราใส่อาวุธในตู้ ล็อคและวิ่งไปที่ประตูหน้า โยนกุญแจทิ้ง
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ
I couldn't throw away such a magnificent subject!ผมไม่มีทางทิ้งสิ่ง สิ่งที่งดงามอย่างนั้น!
Lock him in a cage and then throw away the keyขังเค้าไว้ในกรง แล้วโยนกุญแจทิ้งไปซะ
We can't just throw away a 50-year legacy!เราไม่ควรจะทำลายมรดกที่ตกทอดมาถึง 50 ปีนะ!
She told us to throw away our first drafts.เธอบอกให้พวกเรา โยนต้นฉบับทิ้งได้
Who would throw away such a cute little doodad?ใครนะที่ทิ้งเจ้าตัวน้อยน่ารักนี่ได้ลงคอ
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่
(melody) Throw away the sadness, Good-bye!(เพลง) ปลดปล่อยความเศร้านั้นทิ้งไป, ลาก่อน
(melody) Throw away the sadness!(เพลง) ปลดปล่อยความเศร้านั้นทิ้งไป
They'd lock us up and they'd throw away the key.เขาก็จะเอาเราไปขังแล้วและก็โยนกุญแจทิง้ไปเลย
And throw away the key!แล้วโยนกุญแจทิ้งไปเลย !

-throw away- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant

-throw away- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap

-throw away- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกทิ้ง[v. exp.] (chīk thing) EN: tear up ; throw away FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ระทอด[v.] (rathøt) EN: throw away ; discard FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
ทิ้งไป[v.] (thing pai) EN: throw away ; abandon FR: jeter
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -throw away-
Back to top