ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tape recorder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tape recorder, *tape recorder*,

-tape recorder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My friend gave me a tape recorder to practice voice acting and I lost it.เพื่อนของฉันให้เครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ซ้อมบท แต่ฉันทำมันหาย...
Wouldn't you love to hear what Bruce said into his tape recorder on the ride home?คุณคงไม่ชอบฟังสิ่งที่บรู๊ซพูด ในเครื่องบันทึกเทปของเขา ตอนกลับบ้าน
What's the tape recorder for?JACOB: What's the tape recorder for?
I just got a tape recorder from OfficeMax.ฉันก็แค่ได้เครื่องบันทึกเทปมาจากออฟฟิศแม็กซ์

-tape recorder- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder

-tape recorder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องบันทึกเสียง[n.] (khreūangban) EN: tape recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]

-tape recorder- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tape recorder-
Back to top