ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-talkativeness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น talkativeness, *talkativeness*,

-talkativeness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗舌;饒舌[じょうぜつ, jouzetsu] (adj-na,n) garrulity; loquacity; talkativeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -talkativeness-
Back to top