ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-take up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take up, *take up*,

-take up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
Is there a matter you'd like to take up or down?มีเรื่องที่คุณต้องการจะใช้ หรือลง?
And take up residence Out yonder, in spaceแล้วไปอยู่ในที่แสนไกลในห้วงอวกาศ
Well, I'll just go out and take up a collection from the boys.งั้น ผมจะเรี่ยไรเงินมาจากวง
We had to put him in the back because he's so big, if we didn't, he'd take up the whole picture!เราต้องทำให้เขากลับเพราะเขาเป็นใหญ่ดังนั้น ถ้าเราไม่ทำ เขาก็จะใช้ภาพทั้งหมด!
I don't know. Pretty much take up where I left off.ไม่รู้สิ สานต่อจากที่ฉันหายตัวไปมั้ง
There are things that take up that time...มีหลายอย่างที่กินเวลาของเขาไป...
And the tower guard shall take up the call:และวันนั้นหอคอยสังเกตุการณ์ จะกู่ก้องร้องขาน
Oh, well, I don't want to take up any more of your time.งั้น ฉันก็ไม่รบกวนคุณแล้วค่ะ ไปก่อนนะคะ
You two, take up positions behind those sandbags.นาย สองคน เฝ้าไว้ ทั้งหมดถอยก่อน
Why'd you wait till now to take up this case?ทำไมคุณพึ่งมาสืบความจริงเอาป่านนี้ ?

-take up- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
出任[chū rèn, ㄔㄨ ㄖㄣˋ, 出任] start in a new job; take up a new post
[póu, ㄆㄡˊ, 抔] take up in both hands
[póu, ㄆㄡˊ, 掊] take up in both hands

-take up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
帰農[きのう, kinou] (n,vs) take up farming again
手間を掛ける;手間をかける[てまをかける, temawokakeru] (exp,v1) to take up someone's time; to make work for someone
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P)
陣を敷く[じんをしく, jinwoshiku] (exp,v5k) to encamp; to take up a position
陣取る[じんどる, jindoru] (v5r,vi) to encamp; to take up positions

-take up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip up FR: puiser ; retirer
ดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (damrong tam) EN: take a position of ; take up ; take a post of FR: occuper un poste ; occuper des fonctions
เข้าดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (khao damron) EN: take up a post FR:
เข้ารับตำแหน่ง[v. exp.] (khao rap ta) EN: take up office ; take up a position ; take up a post ; assume a position FR: occuper le poste (de)
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over ; pick with pincers/shopsticks ; take up FR: pincer ; serrer
กินเนื้อที่[v. exp.] (kin neūathī) EN: take up room ; take up space FR: occuper de la place ; prendre de la place
กินที่[v.] (kinthī) EN: take up room ; take up space ; take up land FR: occuper de la place ; prendre de la place
กินเวลา[v.] (kinwēlā) EN: take time ; take up time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time ; last FR: prendre du temps ; nécessiter du temps
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection FR: cotiser ; contribuer ; participer
นั่ง[v.] (nang) EN: take up a position ; sit in the position of ; take the position of ; reign  FR: occuper une position
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองที่[v. exp.] (pleūang thī) EN: take up much space ; take up much land FR: nécessiter beaucoup d'espace
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher
รับการท้าทาย[v. exp.] (rap kān thā) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet FR: relever un challenge
รับลูก[v. exp.] (rap lūk) EN: catch on ; take up FR:
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat ; take up a collection ; sollicit contributions FR: quêter ; collecter
เริ่มปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (roēm patiba) EN: take up office FR:
เริ่มทำงานอดิเรก[v. exp.] (roēm thamng) EN: take up a hobby FR:
สัประยุทธ์[v.] (sapprayut) EN: go into battle ; take up the fight FR: aller au combat
หยิบอาวุธขึ้น[v. exp.] (yip āwut kh) EN: take up arms FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -take up-
Back to top