ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-take in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take in, *take in*,

-take in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้
I don't take in boarders any more.ฉันไม่รับใครมาพักอาศัยอีกแล้ว
You know the size hall you gotta work to take in that kind of money?คุณรู้ไหมฮอลขนาดไหนที่คุณต้องใช้กับจำนวนเงินนั้น
General had you been able to take in the armored car would you have opened fire with the machine gun?ท่านนายพล ถ้าคุณเอารถหุ้มเกราะเข้าไปได้ คุณจะใช้ปืนกลยิงมั้ย
The only trip I'll take in space is around the sun on this satellite right here.The only trip I'll take in space is around the sun on this satellite, right here.
Whatever path you take in this life...ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหน
Let me just take in this moment.ให้เวลาฉันเดี๋ยวนึง.
Do you know what kind of karmic hell I'd pay as a Chinese daughter who didn't take in her own mom?โทษฐานไม่ดูแลแม่ตัวเอง คนจีนก็ยังงี้แหละ
He can take in the sun for a few days, then head on back to Australia like he did the first time.เดี๋ยวก็แจ้นกลับไปออสเตรเลีย เหมือนคราวที่แล้วนั่นแหละ
So whose idea was it to take in the minstrels?งั้นความคิดใครที่นำพวกตัวตลกเข้ามาล่ะ
Yeah, take in the Stifler essence.ดมกลิ่นของสตีฟเลอร์ซะ
I needed to take in some floral scents.ผมต้องการบำรุงผิวด้วยน้ำหอมดอกไม้

-take in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞吐[tūn tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ, 吞吐] to take in and send out (in large quantities)

-take in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込める;引っこめる[ひっこめる, hikkomeru] (v1,vt) to draw in; to take in

-take in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
ครอบ[v. exp.] (khrøp) EN: take in charge ; take charge of FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
พ่วง[v.] (phūang) EN: hitch ; take in tow ; tow FR: remorquer ; tracter

-take in- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash
Nachtlokal {n} | alle Nachtlokale besuchennightspot | to take in the late spots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -take in-
Back to top