ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-step forward-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น step forward, *step forward*,

-step forward- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
Remember to breathe... ..and step forward through the back door of the room.สาวคนนี้, มารล่า ซิงเกอร์ ไม่ได้เป็นมะเร้งต่อมลูกหมาก
They may not believe one, but if I can get all of them to step forward the board will have no choice.พวกนั้นอาจจะไม่เชื่อคนๆ เดียว.. แต่ถ้าผมพาคนทั้งหมดไปกดดันได้ล่ะก็ บอร์ดบริหารก็คงไม่มีทางเลือกหรอก
It's nothing serious Just step forward - What's going on?ผู้ชาย ที่อายุระหว่าง18-30ปี, ก้าวออกมาข้างหน้า
They will be buried here unless family members step forward to make theie own arrangermentsพวกเขาจะถูกฝังที่นี่ นอกจากคนในครอบครัวจะมา จัดการฝังเขาเอง
If all the unmarried people could step forward just a bit.ขอให้คนที่ยังไม่แต่งงานก้าวมาข้างหน้าเล็กน้อย
It's always been one step forward and two steps back.พอที่จะเดินหน้าได้ก้าวหนึ่งสักหน่อย แล้วมันก็เสือกเดินถอยหลังกลับไป 2 ก้าว
You step forward now,พวกเธอก้าวออกมาข้างหน้า
Jeff and Britta, you're free to go, because you didn't step forward and are therefore innocent.เจฟกับบริตต้า พวกเธอไปได้ เพราะพวกเธอไม่ได้ก้าวออกมาข้างหน้า ฉะนั้นจึงไม่ถือว่ามีความผิด
Don't worry, I didn't step forward because of you.ไม่ต้องเป็นห่วง ฉันไม่ได้ก้าวออกไปเพราะคุณหรอกนะ
Take a step forward if you'd rather not be here.ก้าวมาข้างหน้าถ้าเธอรู้สึกไม่อยากอยู่ที่นี่
To take that evolutionary step forward and build something truly alive?ที่จะก้าวไปข้างหน้าวิวัฒนาการ และสร้างสิ่งที่มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง?

-step forward- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一歩前進[いっぽぜんしん, ippozenshin] (n) (a) step forward
歩を進める[ほをすすめる, howosusumeru] (exp,v1) to make progress; to step forward

-step forward- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -step forward-
Back to top