ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-steering committee-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น steering committee, *steering committee*,

-steering committee- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee
議院運営委員長[ぎいんうんえいいいんちょう, giin'un'eiiinchou] (n) House Steering Committee Chairman
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee

-steering committee- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammak) EN: organizing committee ; steering committee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -steering committee-
Back to top