ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stave off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stave off, *stave off*,

-stave off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The liquid can cure illness, neutralize poison, it can even stave off the darkness from within.มันสามารถรักษา อาการป่วย ถอนพิษ จนถึงปัดเป่าความชั่วร้ายในจิตใจ
Another desperate attempt to stave off financial free-fall, yeah.อีกความพยายามที่สิ้นหวัง เพื่อขจัดปัญหาทางการเงิน ใช่
That's probably to stave off rejection.อาจเพื่อปกป้องร่างกายต่อต้าน
Do you vow to protect this child, to stave off sin, and shield him from evil?คุณให้คำมั่นว่าจะปกป้องเด็กคนนี้ ชำระล้างบาป และกำบังเขาจากสิ่งชั่วร้าย
Help stave off a zombie apocalypse. Fake being a psychic.ช่วยกำจัดความคิดเรื่องซอมบี้ ด้วยการทำเป็นมีญาณทิพย์

-stave off- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, 道高一尺,魔高一丈] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil.

-stave off- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stave off-
Back to top