ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stand off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stand off, *stand off*,

-stand off- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对决[duì jué, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 对决 / 對決] versus; stand off between two opponents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stand off-
Back to top