ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stand in for-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stand in for, *stand in for*,

-stand in for- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I´d love for you to stand in for me. Oh, no, uh, s- - Phillip, l-l promised Ann l-l would--ไม่ได้ ผมสัญญากับแอนเอ่อ...
We really need someone to stand in for her in wardrobe.พวกเราต้องการใครตัวแทนสำหรับเธอ.. ให้มาอยู่ตรงกลาง
Dr. Hodgins, would you stand in for the Neanderthal father?ดร. ออดจิ้นส์ คุณช่วย มายืนเป็นพ่อ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลได้มั๊ย?

-stand in for- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: stand in for (s.o. else) ; act as a seatwarmer (for) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stand in for-
Back to top