ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sprinkle on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sprinkle on, *sprinkle on*,

-sprinkle on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P)

-sprinkle on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sprinkle on-
Back to top