ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spell out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spell out, *spell out*,

-spell out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The letters J-E-A-N used to spell out just another word for denim."สะกด เจ-อี-เอ-เอ็น เป็นแค่อีกคำหนึ่งของผ้ายีนส์
Hey, we should spell out "Surrender Cinderella!"นี่ เราน่าจะสะกดคำว่า "ยอมแพ้ซะ ซินเตอเรล่า"
Is to spell out the password..ก็คือการเปิดขวดนี้ด้วยรหัส
Why,only last friday at the football game, they tried to spell out "go,te" and they spelled out...to game.- ดูอย่างศุกร์ที่แล้ว ที่แข่งฟุตบอล พวกเขาจะสะกดคำว่า "ทีมสู้สู้" แต่กลับสะกดว่า... ลีมซู่ซู่
Some chemists spell out their initials in molecules.นักเคมีบางคน ใส่ชื่อต้นตัวเองลงไปในโมเลกุล
The first letter of each word to spell out a new word.เอาอักษรแรกของแต่ละคำ มารวมเป็นคำใหม่
I know that if you're pleasuring a woman down south, you use your tongue to spell out the alphabet around her...ฉันรู้ว่าถ้าคุณกำลัง pleasuring ผู้หญิงคนหนึ่งที่ลงไปทางทิศใต้ คุณใช้ลิ้นของคุณที่จะสะกด ตัวอักษรออกมารอบตัวเธอ ...
Particular arrangements of those letters spell out the instructions for all living things telling them how to grow, move, digest sense the environment, heal, and reproduce.การเตรียมการเฉพาะของ ตัวอักษรเหล่านั้นสะกดออก คำแนะนำสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด บอกพวกเขาว่าจะเติบโตย้ายย่อย
My problem with the strips was to spell out rules.ฉันมีปัญหากับการ์ตูนช่องตรงที่การเปิดเผยตัวตน

-spell out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペルアウト[, superuauto] (vs) spell out
人文字[ひともじ, hitomoji] (n) arranging a group of people so as to form a character or spell out a message

-spell out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate FR: amplifier
เสริมแต่ง[v.] (soēmtaeng) EN: elaborate ; explicate ; spell out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spell out-
Back to top