ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-space station-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น space station, *space station*,

-space station- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
The International Space Station Mir out thereอยู่ติดกับ สถานีอวกาศระหว่างประเทศ
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน
NASA picked my team's design for the deep field space telescope that's going on the International Space Station this spring.ว่านาซาเลือกการออกแบบของทีมชั้น สำหรับกล้องโทรทรรศน์ อวกาศเชิงลึก
You're saying that the International Space Station ran into M.S. One?คุณบอกว่า สถานีอวกาศนานาชาติ วิ่งไปชน M.S One เหรอ
A temporary space station before the migration to Titan,สถานีอวกาศชั่วคราวก่อนจะอพยพใหญ่ไปไททัน
If you look carefully at Venus, you should be able to see the International Space Station pass by.มองที่ดาวศุกร์ดีๆ คุุณก็น่าจะเห็น สถานีอวกาศนานาชาตินั่น
"My Friend Went to the Space Station and All I Got Was This Lousy T-Shirt""เพื่อนฉันเคยขึ้นไปสถานีอวกาศ และฉันได้แค่เสื้อห่วยๆนี้
The international space station would see it comingถึงไม่มอง ต่อให้อยู่บนสถานีอวกาศก็เห็น

-space station- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際宇宙ステーション[こくさいうちゅうステーション, kokusaiuchuu sute-shon] (n) International Space Station
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station
宇宙基地[うちゅうきち, uchuukichi] (n) space station
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) space station
Japanese-English: COMDICT Dictionary
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station

-space station- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākā) EN: space station FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานีอวกาศนานาชาติ[n. prop.] (Sathānī Awa) EN: International Space Station (ISS) FR: Station spatiale internationale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -space station-
Back to top