ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-soft sell-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soft sell, *soft sell*,

-soft sell- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what the soft sell is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่อ่อนขายคืออะไร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -soft sell-
Back to top