ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shut up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shut up, *shut up*,

-shut up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you just shut up and kiss me, okay?คุณจะเพียงแค่ปิดขึ้นและจูบฉันโอเค?
Oh, will you shut up about the damn Swiss?นายหยุดพล่ามถึงไอ้สวิสได้ยัง?
Out! Just shut up and get out.ออกไป ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ออกไป
If you wanna be one of us, just shut up and watch.ถ้าอยากเป็นพวกเราก็เงียบแล้วดูเฉยๆ
That old man has super bad breath. He should shut up and just smile.ตาแก่นั่นหายใจแรง/ไม่ต้องพูดแล้ว ยิ้มอย่างเดียวพอ
Just shut up and move over.หุบปาก แล้วก็เขยิบตูดเข้าไป.
Just shut up and go later, I'll give you the money.เงียบซะและไปได้แล้ว เดี๋ยวฉันจ่ายเงินเธอแน่
Would you shut up and wash some dishes, rookie!จะหุบปากได้รึยัง / แล้วไปล้างจานได้แล้ว เด็กไหม่!
Oh, shut up and peel the garlic.โอ้ย! หุบปากได้แล้ว ปลอกกระเทียมไป
I don't think it's your luck. It's that Makino Tsukushi girl that's bothering you. Shut up and play.เธอไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
So shut up everyone please.นี่ ช่วยหุบปากกันเสียทีได้โปรด...
You shut up about Alma, this ain't her fault.อย่าพูดถึงอัลม่าอีกนะ มันไม่ใช่ความผิดเธอซะหน่อย

-shut up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口にチャック[くちにチャック, kuchini chakku] (exp) (col) (See チャック) zip it (when used to others); I'll shut up (when used by oneself); button (one's) lips; lit
口を噤む[くちをつぐむ, kuchiwotsugumu] (v5m,exp) to hold one's tongue; to shut up
家を畳む[いえをたたむ, iewotatamu] (exp,v5m) to shut up one's house
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)

-shut up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
หยุดพูดเสียที[v. exp.] (yut phūt sī) EN: shut up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shut up-
Back to top