ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-show up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น show up, *show up*,

-show up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
I don't know if he'll show up again, but he gave me his message and--ผมไม่ทราบว่าท่านจะปรากฏอีกหรือไม่ แต่ท่านบอกข้อความของเขา
They get very upset if you show up late for supper.พวกเขาจะโกรธ ถ้าผมไปไม่ทันมื้อค่ำ.
You always show up and start bossing me around!นายชอบโชว์ และ ทำตัวเป็นเจ้านายฉันตลอดเวลา!
But the governor might show up here later, so I thought I'd give it a light check.ก็ไม่เชิง แต่ท่านผู้ว่าฯ อาจจะมา เลยแวะมาตรวจสถานที่
He's the first to show up and the last to leave.เขาจะเป็นคนแรกที่โผล่มา และเป็นคนสุดท้ายที่กลับ
Every so often, Andy would show up with fresh bruises.ทุกคนจึงมักจะ, แอนดี้จะแสดงขึ้นมาพร้อมกับรอยฟกช้ำที่สดใหม่
I keep thinking Jake might just show up and say hello.ผมคิดเจคก็อาจจะปรากฏตัวขึ้นและกล่าวทักทาย
We think that he or she is American and it's the first time he's known to show up here.เราทึกทักเอาว่าเขาน่าจะเป็นอเมริกัน, – และนี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าเขาโผล่มาที่นี่
Next time, either call in or don't show up if you're going to be late!คราวหน้าถ้าจะมาสายก็โทรมาบอก หรือไม่ก็ไม่ต้องโผล่หน้ามาเลย!
Well, if he doesn't show up and I file a report saying he wasn't here... and he goes back to jail, he won't be on my conscience.แล้วเขาต้องกลับเข้าคุก ชั้นรับผิดชอบไม่ได้
Anyway, after I weaseled out of the vodka-Santa Claus Fiasco at Cheltenham I show up at Yale thinking:หลังจากที่ฉันพยายามเลี่่ยง ว็อดก้า งานฉลองซานต้า คลอส ที่ เชลเทนแฮม ฉันก็ไปโผล่ที่ เยล แล้วยืนคิดว่า

-show up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姿を現す;姿を表す;姿をあらわす[すがたをあらわす, sugatawoarawasu] (exp,v5s) to make an appearance; to show up

-show up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: become visible ; appear ; show up FR:
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
ปรากฏตัว[v. exp.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show up ; attend FR: se montrer ; apparaître
แสดงตน[v. exp.] (sadaēng ton) EN: appear ; show up FR: apparaître
แสดงตัว[v. exp.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance ; appear ; show up ; present oneself FR: se présenter ; se faire connaître
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -show up-
Back to top