ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-set of regulations-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น set of regulations, *set of regulations*,