ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-set alight-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น set alight, *set alight*,

-set alight- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ติดไฟ[v. exp.] (thamhai tit) EN: set alight ; ignite FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -set alight-
Back to top