ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-serenely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น serenely, *serenely*,

-serenely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -serenely-
Back to top