ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-seeking-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seeking, *seeking*,

-seeking- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, 寻欢作乐 / 尋歡作樂] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return

-seeking- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding)
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge
金融機関離れ[きんゆうきかんばなれ, kinyuukikanbanare] (n) disintermediation; removing money from banks; seeking non-bank funds sources

-seeking- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengch) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood FR: gagne-pain [m]

-seeking- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asylant {m}person seeking (political) asylum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -seeking-
Back to top