ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-roughness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น roughness, *roughness*,

-roughness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P)

-roughness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความขรุขระ[n.] (khwām khruk) EN: roughness FR:
ความขรุขระสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām khruk) EN: relative roughness FR:

-roughness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauheitsbeiwert {m}coefficient of roughness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -roughness-
Back to top