ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-root out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น root out, *root out*,

-root out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Been working with our partners in the developing world to root out corruption and...หุ้นส่วนในโลกที่กำลังพัฒนา เพื่อถอนรากถอนโครพวกคอรัปชั่นและ...
"To root out the murdering cowards and bring them to swift justice."ตำรวจได้คาดการว่าอาจ จะมาจากการฆาตกรรม และจะนำไป สู่การพิพากษาต่อไป
Handpicked by the Divine herself... these defenders of truth root out corruption, wherever it may be found, be it from rogue Mages, or within the halls of the Chantry itself.ซึ่ง นักบวชศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นผู้เลือกสรรด้วยตัวเอง... โดยกลุ่มเหล่าจะทำการกำจัดการคดโกงในทุกที่ที่พบ, อาจจะเป็นพวกเหล่าจอมเวทย์ที่ฉ้อฉน หรือแม้กระทั่งในผู้ที่ในวิหารเองก็ตาม.
Ms. Dixon overheard a rumor that General Howe... who was the commanding British officer stationed in occupied New York City... had raised a whispering wraith in order to root out colonial spies.คุณดิ๊กสันได้ข่าวลือ มาว่านายพลฮาว ที่คุมกองทัพอังกฤษ
So this creature was sent to root out spies who shared a secret then.งั้นเจ้าผีตัวนี้ก็ถูกส่งมา เพื่อกำจัดสายลับที่กุมความลับไว้สินะ
We're pleased to root out the smugglers and...เรามีความพอใจที่ถอดรากถอนโคน พวกลักลอบค้าของเถื่อน และ ...

-root out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุดรากถอนโคน[v. exp.] (khut rāk th) EN: extirpate ; eradicate ; root out FR:
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer
ถอนยวง[v.] (thønyūang) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -root out-
Back to top